Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere
opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen
en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te
voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of
diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient
te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig
om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons
betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te
kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen
communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan
ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van
externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar
uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden
aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de
bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken
van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de
aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en
gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande
en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij
het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan
de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen,
heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de
afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar
vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van
onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen.
Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier
geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij
uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u
hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk
één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u,
dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het
boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt
overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de
Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken
tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of
overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich
wenden tot: ZME Fijnmechanisch Atelier B.V., mevr N. van der Zouw, Rijksstraatweg 28,
3545NA, Utrecht, 030-6665443, nikki@zme.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over
het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.

Publicatiedatum: 24-05-2018

Wij werken samen met: